П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 май 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №6

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 20 май 2022 г. от 11.30 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Чавдар Чавдаров,  Лазар Попов,.

ІV. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

  1. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

VІІ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Борис Манев.

 

Отсъстваха общинските съветници: Румен Димитров, Таня Димитрова, Найден Шопов, Борис Димитров, Благо Солов, Лилия Георгиева, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов, Арлин Антонов, Мари Кемчев, Атанас Шопов, Илия Джамбазов, Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри тържествената сесия на Общинския съвет.

 

По първа точка от дневния ред поздравления по случай празника на Пазарджик поднесоха Кметът на Общината г-н Тодор Попов, областният управител г-н Андрей Гечев, председатели и представители на представителните групи в Общинския съвет – г-н Тодор Тодоров, г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова и г-жа Гинче Караминова.

 

По втора точка: Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и Общината” и с „Почетен знак на Община Пазарджик”, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия. Предложението е разгледано от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

За номинацията на Виолета Георгиева гласуваха 26, против и въздържали се нямаше.

За номинацията на Емил Йончев за почетен гражданин гласуваха 25, против и въздържали се нямаше.

За удостояване Бистра Риндова и Николай Нинов с почетни знаци гласуваха 23, против и въздържали се нямаше.

Решението по втора точка /Решение №107/ се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Удостоените бяха наградени от г-н Тодор Попов.

 

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 27 май 2022 - 12:28:44