Р Е Ш Е Н И Е №63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№63

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Сарая, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Сарая, общ. Пазарджик, както следва:

    1. Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1536 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-8571-19.08.2019 г. на Началника на СГКК - Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Ангел Кънчев», с площ 228 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.503.9571; 55155.503.1504, номер по предходен план: квартал: 1335, парцел: XIII, съседи: 55155.503.9571, 55155.503.1504, 55155.501.1537, актуван с акт за частна общинска собственост № 5660/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 34 200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 130,00 лева).
    2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.99 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Рила» № 73, с площ 392 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 9077, съседи: 55155.502.88, 55155.502.87, 55155.502.100, 55155.502.9505, 55155.502.98, 55155.502.572, актуван с акт за частна общинска собственост № 5656/12.02.2020 г., с начална тръжна цена   31 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка  6 193,60 лева).
    3. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1284 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, две, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Епископ Дионисий», с площ 95 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предходен идентификатор: 55155.505.368, номер по предходен план: 2109, квартал: 48, парцел XII-гаражи, съседи: 55155.505.1283, 55155.505.1031, 55155.505.1231, 55155.505.9570, актуван с акт за частна общинска собственост № 5654/11.02.2020 г., с начална тръжна цена 9 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 137,50 лева).
    4. Урегулиран поземлен имот VIII – общ. (осми тире общински), в кв. 54 (петдесет и четири) по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 651 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5691/05.03.2020 г., с начална тръжна цена 3 906 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 340,20 лева).
    5. Урегулиран поземлен имот II – общ. (втори тире общински), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с площ 1 088 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5666/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 528 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 728,70 лева).
    6. Урегулиран поземлен имот IV – общ. (четвърти тире общински), в кв. 55 (петдесет и пет) по плана на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с площ 1 155 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5665/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 6 930 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 896,70 лева).
    7. Урегулиран поземлен имот VI – общ. (шести тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 468 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2112/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 808 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,00 лева).
    8. Урегулиран поземлен имот VII – общ. (седми тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 546 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2113/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 276 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 453,50 лева).
    9. Урегулиран поземлен имот IV – общ. (четвърти тире общински), в кв. 77 (седемдесет и седем) по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 96/28.06.2005 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156,90 лева).
    10. Урегулиран поземлен имот IV – 616 (четвърти тире шестстотин и шестнадесет), в кв. 59 (петдесет и девет) по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 542 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5662/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 3 252 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 948,40 лева).
    11. Урегулиран поземлен имот X – общ. (десети тире общински), в кв. 39 (тридесет и девет) по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 522 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5667/20.02.2020 г., с начална тръжна цена 3 654 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 345,60 лева).

    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 31 2 2

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00