П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 12 април 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №4

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 12 април 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници: Ренета Камберова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Борис Манев.

 

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2022 година.
Докладва: г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

По първа точка: Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2022 година, докладва: г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Бойка Маринска и г-жа Лиляна Мърхова. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Арлин Антонов предложи да се прекратят дебатите. Прие се с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2. Изказване като гражданин направи г-н Илиян Янков.

Решението по първа точка /Решение №82/ се прие с 27 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

понеделник 18 април 2022 - 12:55:14