Р Е Ш Е Н И Е №65

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№65

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  53335.915.38  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 25891 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване:  Изоставена орна земя, номер по предходен план: 000453 и актуването му с акт за частна общинска собственост.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, тъй като, видно от трайното предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване:  Изоставена орна земя, имотът не задоволява обществени потребности на населението, предвид на което същият е загубил публичния си характер на ползване.  По тази причина е отпаднало предназначението му по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:


1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 000453 по КВС на землище с. Огняново, местност „Орешака”, площ 25.893 дка, с начин на трайно ползване „Кариера-чакъл”, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 126/26.05.2009 г, вписан в дв. вх. рег. № 2538/27.05.2009 г., том ІХ, Акт № 67, идентичен с поземлен имот с идентификатор  53335.915.38  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 25891 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване:  Изоставена орна земя, категория на земята 5.

    2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички действия по актуването на поземлен имот с идентификатор  53335.915.38  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Огняново, площ 25891 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване:  Изоставена орна земя, категория на земята: 5, при съседи: 53335.915.32, 53335.915.48  и 53335.915.37 с акт за частна общинска собственост.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 31 0 3

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00