Р Е Ш Е Н И Е №66

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№66

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Пищигово, площ 3 314 кв.м., от трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно. Смяната на начина на трайно ползване на поземления имот ще даде възможност за  неговото последващо управление и стопанисване и поддържането му в добро функционално и екологично състояние.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


  1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Пищигово , площ 3 314 кв.м., от трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

    2. Определя срок за валидност на съгласието – 24  /двадесет и четири/ месеца.

    3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

         ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00