Р Е Ш Е Н И Е №70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№70

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        
    Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1131.2.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, три, едно, точка, две, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Никола Фурнаджиев”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.506.1131.2, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1131, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 55,40 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 11 с площ 2,55 кв.м. (два квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра) и 1,39% (6,28 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5698/05.03.2020 г., на стойност по данъчна оценка 8 948,80 лева (осем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) на наемателя Мария Михайлова по повод заявление вх. № 44-341/31.01.2020 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1251.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, две, пет, едно, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Вит II”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.502.1251.1, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1251, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 66,61 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра и шестдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: изба № 3 с площ 2,72 кв.м. (два квадратни метра и седемдесет и два квадратни сантиметра) и 2,07% (4,24 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5682/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1329 на 04.03.2020 г., том 5, Акт № 48 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 14 331,80 лева (четиринадесет хиляди триста тридесет и един лева и осемдесет стотинки) на наемателя Велчо Помаков по повод заявление вх. № 44-381/04.02.2020 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1.25 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, шест, точка, едно, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1376.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1376, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 66,25 кв.м. (шестдесет и шест квадратни метра и двадесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 8 с площ 3,68 кв.м. (три квадратни метра и шестдесет и осем квадратни сантиметра) и 2,6827% (8,26 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5648/17.12.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10323 на 30.12.2019 г., том 36, Акт № 159 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 14 015,10 лева (четиринадесет хиляди и петнадесет лева и десет стотинки) на наемателя Венцислав Асенов по повод заявление вх. № 44-478/13.02.2020 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1171.2.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, седем, едно, точка, две, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Димитър Греков”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.503.1171.2, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1171, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 57,13 кв.м. (петдесет и седем квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: избено помещение № 10 с площ 3,48 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра) и 1,849% (7,45 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5705/10.03.2020 г., на стойност по данъчна оценка 13 477,70 лева (тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) на наемателя Диляна Матакиева по повод заявление вх. № 44-560/20.02.2020 г.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1.26 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, пет, точка, едно, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак”, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1375.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1375, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 48,38 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и тридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: 1,9960% (6,15 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5613/25.11.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9427 на 06.12.2019 г., том 33, Акт № 83 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 608,20 лева (десет хиляди шестстотин и осем лева и двадесет стотинки) на наемателя Красимир Христев по повод заявление вх. № 44-609/25.02.2020 г.
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1161.3.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, шест, едно, точка, три, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Георги Бенковски”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.506.1161.3, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1161, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 21 с площ 3,32 кв.м. (три квадратни метра и тридесет и два квадратни сантиметра) и 1,373% (4,66 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5704/10.03.2020 г., на стойност по данъчна оценка 7 252,30 лева (седем хиляди двеста петдесет и два лева и тридесет стотинки) на наемателя Снежанка Каменска по повод заявление вх. № 44-624/26.02.2020 г.
7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.64.4.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, шест, четири, точка, четири, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Димчо Дебелянов”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.507.64.4, брой надземни етажи 5, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.64, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,15 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 6 с площ 3,51 кв.м. (три квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра) и 4,0603% (5,32 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5365/08.03.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1909 на 22.03.2019 г., том 7, Акт № 16 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 8 335,40 лева (осем хиляди триста тридесет и пет лева и четиридесет стотинки) на наемателя Николай Шипаров по повод заявление вх. № 44-677/02.03.2020 г.
8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, едно, две, точка, едно, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.1312.1, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1312, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,02 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 8 с площ 4,24 кв.м. (четири квадратни метра и двадесет и четири квадратни сантиметра) и 3,4651% (5,04 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1343/07.04.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1699 на 14.04.2009 г., том VI, № 80 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 489,90 лева (седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) на наемателя Спаска Стоянова по повод заявление вх. № 44-743/05.03.2020 г.
9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.39.3.22 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, седем, точка, три, девет, точка, три, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 8 в сграда с идентификатор 55155.507.39.3, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.39, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 64,48 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 46 с площ 3,67 кв.м. (три квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) и 1,9776% (6,57 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5671/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1303 на 02.03.2020 г., том 5, Акт № 30 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 10 798,80 лева (десет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) на наемателя Йоанна Коева по повод заявление вх. № 44-826/11.03.2020 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

      ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 28 5 3

           ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик
четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00