Р Е Ш Е Н И Е №72

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№72

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Предложение от Сдружение МОО „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ВИТЯЗИ – ХАН АСПАРУХ” за поставяне на паметник в чест на генерал Брок и воините – освободители на град Пазарджик през Руско-турската война 1877-1878 г.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Дава съгласие за поставяне на паметник в чест на генерал Брок и воините – освободители на град Пазарджик през Руско-турската война 1877-1878 г. на бул. „Стефан Стамболов” в УПИ І-За озеленяване, кв. 496А по плана на гр. Пазарджик.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 35 0 1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00