Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС-Пазарджик на 24 февруари 2022 г. (четвъртък)


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 24 февруари 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на решение за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК до 25% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, представляващи до 50% от акционерното участие на Община Пазарджик в търговското дружество.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 14.03.2022 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице – потребител на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – Пазарджик, общинска дейност.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап ІІІ”, с. Ивайло, община Пазарджик, за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС; съдокладчик инж. Илияна Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС

5. Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори 65468.103.12, 65468.103.13 и 65468.103.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

9. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

10. Промяна на Решение №211/29.10.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13, относно намаляване цената на поземлени имоти с идентификатори 55155.508.128 и 55155.508.521 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

11. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 32010.41.573 по КККР на с. Ивайло, съставляващ УПИ І-573, за техническа инфраструктура, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

12. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.389 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

13. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки и стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

14. Приемане на годишен план за паша за 2022 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

15. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местности Кел тепе и Капаницата по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Чатърлъка по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 65468.107.2, ПИ 65468.107.4, ПИ 65468.109.13, ПИ 65468.109.14, ПИ 65468.109.9, ПИ 65468.109.11, ПИ 65468.112.12, ПИ 65468.113.38, ПИ 65468.113.39, ПИ 65468.113.41, ПИ 65468.113.24, ПИ 65468.113.40, ПИ 65468.114.13 и ПИ 65468.114.14, в местност Сакарджа по КККР на землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00571.2.4 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.1 и 00571.1.16 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.94.46, в местността Азмака по КККР на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.109, в местност Синана по КККР на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.136.63, местност Бунар Алчак в землището на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

24. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Училище в кв. 13а по действащия план на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VII-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар екин по КККР на землище с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2” между стълб 22 и стълб 26 и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

26. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-335 в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

27. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

29. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

петък 18 февруари 2022 - 13:18:56