Проекти на нормативни документи, внесени 2022 г.

ДАТА ДОКУМЕНТИ
18.06.2022г. Справка към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
15.06.2022г.

Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Доклад от Гергана Табакова – Директор на Дирекция „Образование и култура”.
Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

12.04.2022 г.

Справка към Проекта на НАредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства

15.03.2022 г.

СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведена обществена консултация на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

10.03.2022 г.

    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства

В документа се съдържа:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.


2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.

4. Частична предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Пазарджик и правомощията на кмета на общината, и на кметовете на кметства.

09.02.2022 г.

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

В документа се съдържа:

1. Предложение с проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

сряда 09 февруари 2022 - 14:47:32