Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 28 май 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  28 май  2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в пленарна зала, бул. „България” №2, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 03.06.2020 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

2. Упълномощаване на представителя Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 12.06.2020 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.7 и ПИ 55155.52.8, м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. „Татар Екин” до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. „Панагюрско шосе” по ККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.119, м. „Бръждовица”, землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Драгор и с. Црънча, аз отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет и стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. в община Пазарджик.

13. Анализ за постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 януари 2020 г. до 30 април 2020 г.

14. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджикпетък 22 май 2020 - 13:42:22