Р Е Ш Е Н И Е №306 ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

306

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.

         

          Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл. 16, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик и чл. 71 от ЗМДТ и след станалите разисквания и проведеното гласуване,

 

Р Е Ш И:

 

          Освобождава „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик от заплащане на такса битови отпадъци за имотите му, намиращи се извън регулация на територията на Община Пазарджик, представляващи част от земеделски земи, които са обособени като санитарно-охранителни зони, осигуряват екологична защита, запазват качеството на питейната води и са разположени в землищата на следните 20 населени места – с. Мокрище, с. Мало Конаре, с. Черногорово, с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Росен, с. Цар Асен, с. Сбор, с. Априлци, с. Гелеменово, с. Юнаците, с. Величково, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Паталеница, с. Црънча, с. Дебръщица, с. Алеко Константиново, с. Главиница и с. Синитово, за календарната 2022 год.,  включително за услугите, както следва:

          - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

          - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

          - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 16:02:52