Р Е Ш Е Н И Е №304 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

304

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Елза Маринова, ЕГН ……., с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Рила“, площ: 135 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 221, парцел: VIII, при съседи: 55155.502.9577, 55155.502.691, 55155.502.9518, 55155.502.681, 55155.502.682, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.683.1: застроена площ 48 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 95,70/135 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 6134/23.11.2021 г., вписан в дв. вх. рег. под № 10196 на 01.12.2021 г., том 36, Акт № 144 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Елза Маринова по договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 4276/06.12.2002 г., акт № 95, т. VII в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, се получава от Елза Маринова, която да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 7 656,00 лева (седем хиляди шестстотин петдесет и шест лева).    

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

 

Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:58:50