Р Е Ш Е Н И Е №303 ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 77061.178.16 по КККР на с. Хаджиево и за промяна начина на трайно п

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К 

 

Р Е Ш Е Н И Е

303

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

          ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 77061.178.16 по КККР на с. Хаджиево и за промяна начина на трайно ползване.

 

          Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно. С промяна начина на трайно ползване на описания проектен имот ще се даде възможност на собствениците на поземлени имоти, граничещи с него, да реализират инвестиционните си намерения.

Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди  предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, община Пазарджик, като поземлен имот с идентификатор 77061.178.16, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За селкостопански, горски, ведомствен път“, да се раздели на два проектни имота 77061.178.16 и 77061.178.17. На новообразуван проектен имот 77061.178.17, с площ 1.076 дка да се промени начинът на трайно ползване: от начин на трайно ползване: „За селкостопански, горски, ведомствен път“, в начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“.

         

  1. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и начина на трайно ползване на описания в настоящето решение имот.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

27

1

2

 

 Оригинал на документа 

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:56:55