Р Е Ш Е Н И Е №301 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2020 година концесионни договори.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

301

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2020 година концесионни договори.

         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, както и предвид изложените фактически основания в предложението на Кмета на Община Пазарджик, съдържащо годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие проекти за общински концесии и на действащите концесионни договори за отчетен период 2020 г., Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява изготвения от Кмета на Община Пазарджик годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие проекти за общински концесии и за изпълнението на действащите през 2020 г. концесионни договори.

 

  1. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

27

1

2

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 Приложение

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:52:25