Р Е Ш Е Н И Е №299 ОТНОСНО: Приемане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик (2021-2027 г.), приет с Решение №239/22.12.2020 г.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

299

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик (2021-2027 г.), приет с Решение №239/22.12.2020 г., Протокол №15 на Общински съвет – Пазарджик.        

По предложение на Кмета на община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от ЗК, чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и след преценка на фактическите основания, относно законосъобразността и целесъобразността на предложението на Кмета за включване на нови проекти за общински концесии в Плана за действие, Общинският съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021 г. – 2027 г., съгласно приложение, неразделна част от настоящото решение.

 

  1. Актуализираният план за действие за общинските концесии на Община Пазарджик да се публикува в Националния концесионен регистър от определените от Кмета на община Пазарджик длъжностни лица.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

Приложение

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:47:29