Р Е Ш Е Н И Е №298 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Звъничево (част от поземлен имот 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик)

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

298

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Звъничево (част от поземлен имот 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик).

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид Решението на Експертния съвет при Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ II-фурна (поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик), кв. 19 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост 128 кв. м от улица по плана на с. Звъничево, съставляващ имот с проектен идентификатор 30572.501.857 (част от поземлен имот 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-196/19.05.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.
  2. 2. Дава съгласие за промяна на границите на общински имот - улица по плана на с. Звъничево, представляващ част от поземлен имот 501.809 с НТП за второстепенна улица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, съгласно проект за изменение на ПУП-изменение на ПРЗ, одобрен с Решение III, взето с протокол № 12 от 17.11.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ II-фурна (поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик), се присъединяват 128,00 кв. м, съставляващи имот с проектен идентификатор 30572.501.857 по КККР на с. Звъничево (част от поземлен имот 30572.501.809 по КККР на с. Звъничево), като се обособява нов УПИ II 494, за жилищно строителство в кв. 19 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти в размер на 1 024 лева.
  3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от Владимир Димитров.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

28

4

1

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:44:54