Р Е Ш Е Н И Е №74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№74

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Изменение на Решение №71 от 26 март 2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. С обнародваното в ДВ бр. 33 от 07.04.2020 г. решение на Народното събрание беше удължен срокът на действие на обявеното извънредно положение в страната до 13.05.2020 г. С оглед на това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:


  1. Изменя т. 1 от Решение №71 от 26 март 2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, като датата 13.04.2020 г. се заменя с „13.05.2020 г.”
    2. Изменя т. 2 от Решение №71 от 26 март 2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, като датата 13.04.2020 г. се заменя с „13.05.2020 г.”


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 40 0 0

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00