Р Е Ш Е Н И Е №296 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево)

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

296

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп до ПИ с идентификатор 48444.18.116 да започне от обслужващата зона на Общински път IV клас PAZ1138 (I-8 Пазарджик – с. Огняново –   с. Хаджиево) – дясно. След което трасето навлиза с крива в ПИ с идентификатор 48444.12.121 /НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение/. Трасето продължава в югоизточна посока, като пресича ПИ с идентификатор 48444.12.151 /НТП За селскостопански, горски, ведомствен път/ и се включва в съществуващия вход/изход към ПИ с идентификатор 48444.18.36, който е разположен в ПИ с идентификатор 48444.12.152  /НТП За местен път/. От там пътната връзка продължава в права линия, успоредно на Общински път PAZ 1138, изцяло разположена в ПИ с идентификатор 48444.12.152 /НТП За местен път/. След това трасето се разполага в сервитута на ПИ с идентификатор 48444.18.122 /НТП Отводнителен канал/ и продължава до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасише/, който пресича с крива и контра крива, продължавайки на запад. След това трасето продължава в същата посока, установявайки се в ПИ с идентификатор 48444.18.43 /НТП Отводнителен канал/, чрез премостване до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.116 – собственост на Възложителя.

В края на трасето на пътната връзка е предвидено уширение с радиус 12 м, разположено в границите на ПИ с идентификатор 48444.18.35 /НТП Пасище/, съгласно изчертаното в червено трасе на обслужващия път и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Засегнатата площ е общо 675 м, от които 312 м попадат в обхвата на ПИ с идентификатор 48444.12.152 с НТП За местен път и не са предмет на парцеларния план.

Разпределението на трасето по видове територии е, както следва:

  • в земеделска територия, Общинска публична собственост – 45 м (314 кв.м).
  • в територия, заета от води и водни обекти, Общинска публична собственост и Държавна публична собственост – 318 м (1195 кв.м).

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 48444.12.151 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ с идентификатор 48444.18.35 с НТП – Пасище, в път с трайна настилка, тази част от имотите да се промени в „общински път” – Общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

 

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

сряда 05 януари 2022 - 15:39:33