Р Е Ш Е Н И Е №295 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

295

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 Kv от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идентификатор 20362.131.1 до ПИ с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуващ ЖР стълб, находящ се в ПИ с идентификатор 20362.131.1 посока запад, като пресича ПИ с идентификатор 20362.131.399 /НТП – За местен път/ и продължава на юг, установявайки се в ПИ с идентификатор 20362.130.21 /НТП – За второстепенна улица/ до достигане на имота, предвиден за захранване – ПИ с идентификатор 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8, За жилищно строителство в  местност Ливадите по КККР на землище с. Дебръщица, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното в червено трасе на кабелната линия и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Дължината на проектното трасе е около 70 м. Засегната площ е около 0.142 дка, от които 0,034 дка засягат имоти, Общинска публична собственост, а 0,108 дка – частна собственост.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:37:27