Р Е Ш Е Н И Е №294 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и метанстанция, в местност Гелемена, землище с. Добровниц

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

294

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и метанстанция, в местност Гелемена, землище с. Добровница, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67, За бензиностанция, газстанция и метанстанция, в местност Гелемена, по КККР на землището на  с. Добровница, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп до ПИ с идентификатор 21556.11.67 да започне от обслужващата зона на Автомагистрала „Тракия” при км 95+600 ляво, входът на обекта е при км 95+420 ляво, а изходът е при км 95+320 ляво, преди да достигне трасето, ПИ 21556.11.67 пресича ПИ 21556.11.81 /изоставена орна земя/, ПИ 21556.11.80 /отводнителен канал/ и ПИ 21556.11.71 /за селскостопански, горски ведомствен път/, пресичането на отводнителния канал се предвижда да бъде с премостване, съгласно изчертаното в червено трасе на обслужващия път и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Засегнатата площ е общо 0.692 дка, от които 0.163 дка са общинска частна собственост, а останалите 0.529 дка – общинска публична собственост.

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 21556.11.81 и ПИ с идентификатор 21556.11.71 и двата с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, в път с трайна настилка, тези части от имотите да се променят в „общински път” – Общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

 

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:33:11