Р Е Ш Е Н И Е №293 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

293

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик.

Проектното трасе започва от електромерно табло ниско напрежение в сервитутната зона на БКТП „Екосис”, изход СрН „Зеленчукова градина”, монтирано в ПИ 46749.138.110 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и продължавайки на юг пресича същия път, след което чупи на изток установявайки се на Път I-8 „София – Пазарджик” при км 196+670 /ПИ 46749.138.142 с НТП – За път от републиканската пътна мрежа/ до достигане на ново електромерно табло на стационарна контролна единица № 1040 на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, попадаща в землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик, съгласно изчертаното в червено трасе на кабелната захранваща линия и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Дължината на трасето е 42 м. Засегнатата площ е общо 0.185 дка, от които 0.147 дка са държавна частна собственост, а останалите 0.038 дка – общинска публична собственост.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 Оригинал на документа 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:30:02