Р Е Ш Е Н И Е №292 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

292

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на  с. Пищигово, общ. Пазарджик.

Предвижда се проектното трасе да започне от ТП Стопански двор, с. Пищигово в границите на имот с идентификатор 56561.280.121, с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, посока изток, след 82 м трасето чупи на север и достига до ПИ с идентификатор 56561.335.66 с НТП: За стопански двор, съгласно означеното в червено трасе на кабелната линия и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Дължината на електропровода е 83 м.

За електропровода е определен сервитут от 1 м от страната на имотите и 1 м откъм улицата, засегнатата площ е 165 кв.м, общинска публична собственост.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 Оригинал на документа  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:26:15