Р Е Ш Е Н И Е №291 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

291

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява  ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово, община Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, установявайки се в ПИ с идентификатор 81089.10.551 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и след около 294 м в северна посока да достигне до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово, община Пазарджик, съгласно означеното в червено трасе на кабелната линия и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

          Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 294 м. За електропровода е определен сервитут от 0,6 м от страната на имотите и 1,5 м откъм улицата, засегнатата площ е 0,623 дка, общинска публична собственост.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 Оригинал на документа  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:13:18