Р Е Ш Е Н И Е №290 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” -ПИ с идентификатори 55155.9.279-290

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

290

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатори 55155.9.279-290/, местност Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” /ПИ с идентификатори 55155.9.279-290/, местност Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуваща ревизионна шахта на гравитачна канализация на гр. Пазарджик, определено в становище № 8434/23.08.2021 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД (Втори вариант). Продължавайки на юг след около 22 м трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 55155.10.341 /НТП – За път от републиканската пътна мрежа/ при км 0+255; ПИ с идентификатор 55155.9.329 /НТП – Изоставена орна земя/; ПИ с идентификатор 55155.9.175 /НТП – Напоителен канал/, след което чупи на запад, попадайки в оста на селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ с идентификатор 55155.9.328/, успоредно на 1,5 м от изпълнения на място водопровод и на 1,25 м от проектен водопровод. След около 215 м чупи на юг в оста на същия път, разполагайки се успоредно между отклонението на проектния водопровод и проектния електропровод и след около 190 м чупи на запад, пресичайки частна улица тупик /ПИ с идентификатор 55155.9.277/, зауствайки се в проектна канализационна помпена станция /КПС/, разположена в източния край на частна улица /ПИ с идентификатор 55155.9.278/, собственост на инвеститора, в местност Бахче пара по КККР на землище  гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, съгласно указаното в проекта трасе и регистър на засегнатите имоти.

  Дължината на трасето на канализацията е около 480 м. Засегнатата площ е от около  0, 960 дка, от които 0,877 дка – земеделска територия.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:06:19