Р Е Ш Е Н И Е №288 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идентификатор 55155.20.127

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

288

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 /проектен УПИ II-117, За производствена, складова дейност, търговия и услуги/ в местност Малък Якуб по КККР на землището на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.22.282 /проектен имот с идентификатор 55155.22.288/ с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.7  в местност  Малък Якуб  по КККР  на землище  гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено искане с вх. №УТ-4428/29.11.2021 г. от „АВАЛ” ООД, чрез пълномощник Милена Николова Славова  /пълномощно рег. № 8392 0т 17.11.2021 г./  на основание чл. 21, ал. 1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 /проектен УПИ II-117, За производствена, складова дейност, търговия и услуги/ в местност Малък Якуб по КККР на землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за пътен достъп, започващ от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 /проектен УПИ II-117, За производствена, складова дейност, търговия и услуги/ в местност Малък Якуб по КККР на землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на републикански път I-8 (Пазарджик-Пловдив) – ПИ с идентификатор 55155.20.127, продължавайки около 58 м на югзапад в границите на ПИ с идентификатор 55155.22.282 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 /проектен УПИ II-117, За производствена, складова дейност, търговия и услуги/ в местност Малък Якуб по КККР на землището на  гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, съгласно означеното в червено трасе за пътен достъп, указан в представеното проектно решение на Парцеларния план.

Общата дължина на проектното трасе е около 58 м, засегнатата площ около 0,330 дка – Общинска, публична собственост.

Забележка: Трасето да бъде съгласувано с Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор  55155.22.282 /проектен имот с идентификатор 55155.22.288/ с НТП –  За селскостопански, горски, ведомствен път, на път с трайна настилка, за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местност Малък Якуб по КККР на землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно с това се запази публичният характер на имота и собствеността му.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящото решение.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 Оригинал на документа 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:00:48