Р Е Ш Е Н И Е №75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№75

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   


ОТНОСНО: Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, относно промяна в състава на Общинска комисия по безопасност на движението, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и §1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


1. Освобождава инж. Цветанка Пунтева – главен специалист в дирекция „СТОС” като секретар на Общинска комисията по безопасност на движението в Община Пазарджик.
2. Избира за секретар на Общинска комисията по безопасност на движението в Община Пазарджик инж. Ралица Боянова – главен специалист в дирекция „СТОС”.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 40 0 0

    

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00