Р Е Ш Е Н И Е №285 ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

285

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ относно имот с идентификатор 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                     

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча, за обособяването на УПИ IV-16 в нов квартал 81 по плана на селото. С плана за застрояване да се предвиди свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Дава съгласие в обхвата на горепосочения план да се включат и части от имоти с идентификатори 78570.7.8, 78570.7.10, 78570.7.13, 78570.7.16 и 78570.502.1670, които да станат част от регулацията като улица с о.т. 94а-94б за обслужване на УПИ и за които да се проведе процедура по отчуждаване.
  4. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:52:20