Р Е Ш Е Н И Е №284 ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 21556.112.7 местност Айдарица по КККР на земеделската територия на село Добровница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

284

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

  

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 21556.112.7 местност Айдарица по КККР на земеделската територия на село Добровница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 21556.112.7 местност Айдарица по КККР на земеделската територия на село Добровница. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 21556.112.7, местност Айдарица по КККР на земеделската територия на село Добровница, с който се предвижда: за сметка на част от имота в размер на 5 000 кв. м да се образува УПИ III-112.7, Търговия и услуги; достъп до УПИ – чрез отбивката за с. Добровница (ведомствен път – имот с идентификатор 21556.111.21) и по граничен за имота ведомствен път (имот с идентификатор 21556.112.33); застрояване с показатели за зона Смф, съобразено с Наредба №16/09.06.2004 год. за сервитутите на енергийните обекти спрямо преминаващ електропровод и с чл. 6 от Закона за пътищата.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:46:43