Р Е Ш Е Н И Е №281 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.20 и поземлен имот с идентификатор 48444.18.19, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

281

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.20 и поземлен имот с идентификатор 48444.18.19, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ  за ПИ 48444.18.20 и ПИ 48444.18.19, в местност Чамур тарла, по КККР на землището на с. Мирянци.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 48444.18.20 и ПИ 48444.18.19, в местност Чамур тарла по КККР на землището на с. Мирянци, с оглед обособяване на един УПИ I-144 за двата имота, с отреждане „За добив на подземни богатства“ и ситуиране на свободно стоящо застрояване при показатели за Предимно производствена устройствена зона, съгласно предложението за ПУП-ПРЗ.

Достъпът до ново обособения УПИ ще се осъществява от ПИ 48444.18.46 (селскостопански път), като уличната регулационна линия се разполага на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващия път.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:37:23