Р Е Ш Е Н И Е №280 ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

280

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 Оригинал на документа

  

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

  • 1. В Преходните и допълнителни разпоредби се създава §57, със следното съдържание:

«(нов, с Решение №280/29.12.2021 г., Протокол №13) Чл. 38, т. 6 от настоящата Наредба се прилага ежегодно след осигурено държавно финансиране за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителитe за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование.»

 

  • 2. В Преходните и допълнителни разпоредби се създава §58, със следното съдържание:

«(нов, с Решение №280/29.12.2021 г., Протокол №13) Наредбата е изменена и допълнена с Решение №280/29.12.2021 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик. Измененията и допълненията влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник.»

 

 

 

сряда 05 януари 2022 - 14:33:37