Р Е Ш Е Н И Е №279 ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2022 г. по проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

279

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане за 2022 г. по проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР – ИП – 01 – 77/16.07.2018 г.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава Кмета на Община Пазарджик при заявяване на авансово плащане за 2022 г. на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” по проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор №МДР – ИП – 01 – 77/16.07.2018 г. за поемане на задължение в размер на не повече от 156 066,28 лв. (сто петдесет и шест хиляди и шестдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки), посредством подписване на Запис на заповед.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

29

0

2

 

 

Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:26:03