Р Е Ш Е Н И Е №76

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№76

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.
 
    След като обсъди предложения от  Кмета на Община Пазарджик проект на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и като взе предвид посочените по-долу мотиви:
1. Проектът за концесия е включен в План за действие за общинските концесии на община Пазарджик с период на действие 2018-2020 г., приет с  Решение № 131, взето с Протокол № 9 от 27 септември 2018 г., актуализиран с Решение № 5, взето с Протокол № 1 от 31 януари 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик;
2. Извършени са подготвителни действия, в съответствие и по реда на 57, ал. 1 от ЗК, като са съставени проект на обосновка, проект на обявление и проект на документация на концесията;
3. Изискани са и са представени съгласувателни становища от компетентните държавни органи: МОСВ, ДАНС, МО, МВР и МК, съобразно изискванията на чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗК;
4. Представено е становище с препоръки по реда на чл. 41, т. 5, б. “а” от ЗК от дирекция “Икономическа и социална политика” към Министерски съвет с писмо с рег. № 02.14-1/10.02.2020 г., което становище е съобразено, а препоръките изпълнени, при изготвяне на проектите на документи за откриване на настоящата процедура;
5. Представени приложения, както следва:
5. 1. проект на решение на кмета на община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.
5. 2. обосновка за възлагане на концесията;
5. 3. проект на документация на концесията;
5. 4. проект на концесионен договор;
5. 5. проект на обявление;
5. 6. справка за съгласувателните становища по т.3 и т. 4,
на основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, чл. 40, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Общинският съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:


І. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет: „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.

ІІ. Обект на концесията.

ІІ.1. Обектът на концесия е повърхностно водно тяло „водоем”, представляващ отделен елемент от повърхностните води, разположен на територията на поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53285.83.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци, одобрени със Заповед РД-18-121/30.06.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София.

ІІ.2. Документи, индивидуализиращи Обекта на концесия:
- Акт за публична общинска собственост № 956/29.11.2017 г., вписан в дв. вх. рег. № 11281/07.12.2017 г., акт № 186, том 37 на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, съгласно който предоставените права за управление са на Кмета на Община Пазарджик на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС;
 - Скица на поземлен имот № 15-644142/19.12.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пазарджик

ІІ.3. Индивидуализиращи данни за Обекта на концесия:
- площ - 36 755 кв. м. (тридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и пет кв. м.);
- местонахождение – местност “Реката”, село Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик;
- трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти;
- начин на трайно ползване – водоем;
- стар идентификатор – няма;
- номер по предходен план – 000188;
- граници на имота - поземлени имоти с идентификатори: 53285.84.4, 53285.84.1, 53285.84.2, 53285.84.3, 53285.86.9, 53285.85.5, 53285.89.14, 53285.83.8, 53285.89.1, 53285.83.4, 53285.83.3, 53285.83.2, 53285.84.6;
- данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта за собственост – 48 516,60 лв. (четиридесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и шестдесет ст.) по данъчно удостоверение № 010110/27.11.2017 г.;
- съсобственици – няма;
ІІ.4. Основни технически характеристики на обекта на концесията към момента на откриване на процедурата. Водоемът е разположен в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Достъпът до обекта се осъществява по полски път, което предполага периодични проблеми при осъществяване на дейностите по поддръжката и ремонта на съоръжението.
- Година на въвеждане в експлоатация – 60-те год. на ХХ в.
- Язовирната стена:
тип – земнонасипна;
дължина на стената – 134 м.;
височина на стената – 6 м.;
широчина на короната – 3 м.
Наблюдава се леко хлътване по короната в централната част на стената, в следствие на допълнително поставената тръба  ф300 мм.
- Площ на водоема – 35 000 кв. м.;
- Цена на новопостроен аналогичен обект – около 100 000лв.;
- Воден откос – добро техническо състояние.
- Въздушен откос – добро техническо състояние.
- Преливник – траншеен, добро техническо състояние.
- Основен изпускател – не е предвиден по време на строителството. Впоследствие е поставена тръба с диаметър ф300 мм, която към момента се използва за източване на водоема при необходимост.
 
ІІІ. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

    ІV. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, на осн. чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 39 0 1


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00