Р Е Ш Е Н И Е №275 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

275

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

 

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и чл. 19 от Закона за общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Пазарджик да поеме общински дълг с три подлимита, при следните условия:

А/ Първи подлимит:

 1. Максимален размер на дълга – до 13 000 000 /тринадесет милиона/ лева. Размерът на дълга ще бъде определен  /конкретизиран/, след проведената процедура за избор на финансова институция.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за рефинансиране на текущ дълг в Общинска Банка.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване – еднократно, при представяне на банкова референция, удостоверяваща текущия дълг на Община Пазарджик към момента на рефинансирането.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване – съгласно договорения срок за издължаване по Договора с Общинска банка. Без гратисен период.

6.2 Начин на погасяване – съгласно договорения погасителен план по Договора с Общинска банка.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.
  • Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.
  • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
  • Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.
  • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
  • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
  • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита, независимо от източника на погасяване.

Б/ Втори подлимит:

 1. Максимален размер на дълга – до 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за револвиращ банков кредит за мостово финансиране за изпълнението на проекти, финансирани и съфинансиране от фондовете на ЕС.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%, включително и договорите, предмет на финансиране.
 5. Начин на усвояване – многократно, срещу представяне на договори по Евро проекти, за които е необходимо мостово финансиране.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване  – до 5 години от датата на сключване на договора за кредит. На всеки нов годишен период Банката ще осъществява мониторинг на кредитната сделка.

6.2 Начин на погасяване – с постъпленията от договорите, предмет на финансиране, и/или със собствени средства.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал. 1, т.1, б."б" от ЗПФ/ и постъпления от договорите, предмет на финансиране.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

7.1. Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.5% /едно цяло и пет процентни   пункта/.

 • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
 • Такса за управление – 0.15% /нула цяло и петнадесет процентни пункта/, платима ежегодно върху договорения размер на кредита.
 • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
 • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
 • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

В/ Трети подлимит:

 1. Максимален размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за реализиране на инвестиции, съобразно капиталовата програма на община Пазарджик.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване –до 18 месеца.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване – до 7 години от датата на сключване на договора за кредит. Гратисен период - до 18 месеца

6.2 Начин на погасяване – на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, съобразно възможността за годишен размер на плащанията.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.
  • Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.
  • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
  • Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.
  • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
  • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
  • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита, независимо от източника на погасяване.
 2. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага и делегира права на Кмета на Община Пазарджик да проведе процедура за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране; да подпише договора за кредит и учреди залог; както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по        т. I.
 • За изпълнение на решението по т. II. на Кмета на Община Пазарджик се възлага да:
 1. Изпрати покани за предоставяне на оферти за финансирането при условията по т. I до не по-малко от три финансови институции;
 2. Да определи с негова заповед комисия, съставена от не по-малко от 5 души, включваща минимум един икономист и минимум един юрист, която да разгледа получените оферти и да изготви писмено предложение до Кмета за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането. Критериите за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането, следва да бъдат предложените най-нисък лихвен процент, такси и комисионни по кредита, като стриктно се спазват останалите условия съгласно т. I от настоящото решение.
 3. Да издаде заповед на основание предложението на Комисията по т. 2, с която да определи институцията, от която да бъде поет общинския дълг.
 4. В срок до 2 месеца след подписването на договора за кредит да докладва на Общински съвет – Пазарджик за условията, при които е поет общинския дълг.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

41

28

10

3

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 13:49:58