Р Е Ш Е Н И Е №274 ОТНОСНО: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищен имот, невключен в имуществото

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

274

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, находящ се в гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, с идентификатор 55155.506.1417, с площ: 1 246 кв.м, ведно с построените в него:

- сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, със застроена площ 330 кв.м;

- сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ 33 кв.м;

- сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, със застроена площ 36 кв.м

и упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена да сключи договор със спечелилия участник по т. 1.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като разгледа протокол вх. № 770/21.12.2021 г. на тръжната комисия, определена с негово Решение № 186/30.09.2021 г., взето с Протокол №10 за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за приватизационна продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради:

сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м, едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 16, ал. 3, чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на МС от 25.09.2003 г., във връзка с приети от Общински съвет Пазарджик: Решение с №42/25.12.2021 г. взето с Протокол № 2, Решение № 186/30.09.2021г., взето с Протокол №10; Протокол №770/21.12.2021 г. на Комисията, определена с Решение № 186/30.09.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ за спечелил публичния търг с явно наддаване: „ЦИЛИНДЪР ХЕДС СЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК: 206690663, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Райко Даскалов” № 37, ет. 2, ап. 5, представлявано от управителя Илия Иванов Войнов, за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради:

Сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м, едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда,

сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, с тръжна цена в размер на 179 604 лева (сто седемдесет и девет хиляди и шестстотин и четири лева) без ДДС.

Продажната цена на обекта на приватизация в размер на 179 604 лева (сто седемдесет и девет хиляди и шестстотин и четири лева), след приспадане на внесения депозит в размер на 161 643.60 лева, както и ДДС изчислен върху извън прилежащия терен в урегулирания поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по смисъла на ЗУТ, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, в размер на 18 456 лева (осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева), да се заплатят в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомление за взетото решение на органа за приватизация по сметка на Община Пазарджик – IBAN сметка BG35SOMB91308414474344, код за вид плащане 445600/445500 BIC код на Общинска банка АД ФЦ Пазарджик SOMBBGSF.

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик от името на Общината да сключи договор със спечелилия участник по т. 1, в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена в размер на 179 604 лева (сто седемдесет и девет хиляди и шестстотин и четири лева), след приспадане на внесения депозит в размер на 161 643.60 лева, както и ДДС, изчислен върху извън прилежащия терен на сгради в урегулирания поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по смисъла на ЗУТ, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

40

32

0

8

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 13:41:32