Р Е Ш Е Н И Е №273 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

273

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2021 г.

 

                      

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на  г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2021 г., съгласно Приложения № 1, 2 и 3.

 

  1. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2021 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

40

27

11

2

 

 Приложение 9

 Докладна записка

 Поименно гласуване

 Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 13:23:04