Р Е Ш Е Н И Е №77

 

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№77

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 69 от Закона за местните данъци и такси след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Приема предложения от Кмета на Общината Тодор Попов проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 40 0 0

 Приложение


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00