Р Е Ш Е Н И Е №79

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№79

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик.


Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общинския имот чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 40 от Закона за горите, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


    І. Разрешава продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, едно, шест, три, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Црънча, местност ЛАНДЖОВА КОРИЯ,  площ: 368684 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора,


Отдел/подотдел        площ кв. м.     вид на горите или подотдела
289/ж                    2            Превръщане
291/в                    3            Иглолистни
288/и                    1            Превръщане
289/з                    45666            Превръщане
291/д                    148121        Превръщане
290/д                    16636            Превръщане
290/е                    46674            Превръщане
292/е                    2            Превръщане
291/ж                    17905            Иглолистни
291/е                    1063            Иглолистни
290/г                    1            Превръщане
290/ж                    40165            Иглолистни
291/г                    8743            Превръщане
291/з                    27705            Иглолистни
290/з                    15996            Превръщане,
категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 163008, съседи: 78570.161.2, 78570.163.7, 78570.163.5, 78570.144.53, актуван с акт за частна общинска собственост № 5486/20.06.2019 г., с начална тръжна цена 969 427 лева (в т.ч. пазарна цена на имота – 736 899,33 лева и цена на дървесината на корен в сегашна възраст – 232 527,67 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 707 873,30 лева).
    Забележка: Имотът е образуван от имот по предходен план № 163006, върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.
   
    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата му чрез публичен търг с тайно наддаване. 20% от постъпленията от продажбата да бъдат насочени за реализация на благоустройствени мероприятия в с. Црънча.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 26 9 4

Поименно гласуванеХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00