П Р О Т О К О Л №11 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 октомври 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №11

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 28 октомври 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Борис Димитров, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов.

 

 

Отсъстваха общинските съветници Александър Иванов, Таня Димитрова, Евтим Янев, Малина Консулова-Златева, Димитър Петков.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Предложения по дневния ред нямаше. С 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Ново обсъждане на Решение №218/30.09.2021 г.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

 1. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик, в сграда с близко до нулево потребление на енергия”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

 1. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик за гласуване по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ Пазарджик АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 1. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2023 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”.

 

 1. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-База на ОУ на МВР в кв. 432а и улица с о.т. 1248в-1248г по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ-Общ., в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на с. Алеко Константиново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.27.201 с начин на трайно ползване – друг вид нива в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 56561.333.44 с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници, в землището на с. Пищигово.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.5, с начин на трайно ползване – нива, в местност Чорбови градини, в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция, находяща се в ПИ 78579.8.17, в местност Коритски път в землището на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 32010.33.90, в местност Бръждовица в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.39.2 с начин на трайно ползване-нива, находящ се в местност Пашовица по КККР на неурбанизираната територия на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ 55556.26.12, в местност Маховица в землището на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.65.4, с начин на трайно ползване – неизползвана нива в местност Герметата в землище на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ 46749.149.221 с начин на трайно ползване – за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПР за общински имот – публична собственост, съставляващ УПИ V-За парк в кв. 13 по плана на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата техническа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии в гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред ПИ 23457.5.642, в местност Татар Екин, в землището н с. Драгор, до ново ел. табло пред ПИ 23457.5.680 в същата местност.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5, изв. В на ТП№3 до МЕТ 1 пред ПИ 55556.61.24 и 55556.61.25 в землището на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Добровница, Мало Конаре и Синитово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, ул. „Втори януари” №2-4, ет. 0, с предназначение – за картинна галерия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Промяна на Решение №187/30.09.2021 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

Докладва д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС

 

 1. Питания.

 

По първа точка: Ново обсъждане на Решение №218/30.09.2021 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Кожухаров съобщи, че предлага промяна в проекта за решение, а именно: в т. 2 – новата дата за референдума е 19.12.2021 г., с оглед на законовото изискване той да се проведе в срок от 45 до 60 дни след вземане на решението от Общинския съвет. Г-н Кожухаров съобщи, че се прави изменение и в т. 4 и Приложение №5, а именно – завишава се сумата за възнаграждения на членовете на СИК и ОИК, като резултат от решението на ЦИК.

Решението по първа точка /Решение №220/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик, в сграда с близко до нулево потребление на енергия”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по втора точка /Решение №221/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик за гласуване по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ Пазарджик АД, поради отсъствието на г-н Гайдаров, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по трета точка /Решение №222/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2023 г., поради отсъствието на г-жа Церова, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Кожухаров съобщи за техническа грешка в проекта за решение, която следва да бъде поправена, а именно: на предпоследния ред да се запише: 31.12.2022 г. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №223/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-База на ОУ на МВР в кв. 432а и улица с о.т. 1248в-1248г по действащия план на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по пета точка /Решение №224/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ-Общ., в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на с.  Алеко Константиново, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №225/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.27.201 с начин на трайно ползване –  друг вид нива в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №226/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 56561.333.44 с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници, в землището на с. Пищигово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №227/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.1.5, с начин на трайно ползване – нива, в местност Чорбови градини, в землището на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №228/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция, находяща се в ПИ 78579.8.17, в местност Коритски път в землището на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №229/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 32010.33.90, в местност Бръждовица в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №230/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.39.2 с начин на трайно ползване-нива, находящ се в местност Пашовица по КККР на неурбанизираната територия на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №231/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ 55556.26.12, в местност Маховица в землището на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №232/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 06149.65.4, с начин на трайно ползване – неизползвана нива в местност Герметата в землище на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №233/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №234/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ 46749.149.221 с начин на трайно ползване – за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №235/ се прие с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 3.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПР за общински имот – публична собственост, съставляващ УПИ V-За парк в кв. 13 по плана на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №236/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата техническа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии в гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №237/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред ПИ 23457.5.642, в местност Татар Екин, в землището н с. Драгор, до ново ел. табло пред ПИ 23457.5.680 в същата местност, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №238/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5, изв. В на ТП№3 до МЕТ 1 пред ПИ 55556.61.24 и 55556.61.25 в землището на с. Паталеница,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №239/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка:  . Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №240/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-жа Гинче Караминова.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №241/  се прие с 22 гласа – за, против – 5, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка:  Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Добровница, Мало Конаре и Синитово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №242/  се прие с 26 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №243/  се прие с 23 гласа – за, против – 8, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, ул. „Втори януари” №2-4, ет. 0, с предназначение – за картинна галерия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №244/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №245/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Промяна на Решение №187/30.09.2021 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Г-н Георги Спасов – кмет на с. Братаница отговори.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №246/  се прие с 23 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г., докладва д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Арлин Антонов.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №247/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка питания нямаше.

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 Оригинал на документа

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:30:44