Р Е Ш Е Н И Е №247 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 година.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

247

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, споделяйки изложените мотиви на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните,

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

 

Приложение: Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

Оригинал на документа

Приложение

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:26:54