Р Е Ш Е Н И Е №244 ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, ул. „Втори януари” №

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

244

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, ул. „Втори януари” № 2-4, ет. 0, с предназначение – за картинна галерия.

 

Във връзка с увеличаване на собствените приходи на  Общината,  което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и със създаване на  предпоставки за развитие на изобразителното изкуство и поддържане традициите на духовната култура в град Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на пазарджишките художници”, ЕИК 822094273, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 19, представлявано от председателя на УС Маргарита Иванова Григорова – Киричева, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерство на правосъдието под № 20110617009, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 55155.503.506.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Втори януари” № 2-4, ет. 0, самостоятелният обект се намира сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 221,00 кв. м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.506.1.19, 55155.503.506.1.25, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.506.1.9, 55155.503.506.1.10, 55155.503.506.1.1, 55155.503.506.1.2, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2343/10.02.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 595/15.02.2011 г., том ІІІ, № 13 на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, с предназначение – за картинна галерия, с месечна наемна цена без ДДС – 100,00 лв. /сто лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
  2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем със Сдружение с нестопанска цел „Дружество на пазарджишките художници”, ЕИК 822094273, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 19, представлявано от председателя на УС Маргарита Иванова Григорова – Киричева, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в Министерство на правосъдието под № 20110617009, за описания в т. 1 общински имот.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Изтегли оригинала

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:13:32