Р Е Ш Е Н И Е №240 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

240

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак  в землището на с. Главиница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ОУПО ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.

Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и  чл.134, ал .2, т. 6 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл.124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница.

 

  1. Разрешава изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пазарджик с обхват ПИ 15028.123.6, местност Каратопрак в землището на с. Главиница, при устройствена зона „Пп“.

 

  1. На основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ допуска едновременно да се изработи и проект за изменение на подробен устройствен план в съответствие с проекта за изменение на Общия устройствен план.

 

  1. Изработеният проект да отговаря на условията в решение на ОЕСУТ и разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите съгласувания с контролните органи и експлоатационните дружества).

 

  1. Изработването и процедирането на частично изменение на ОУПО е за сметка на заинтересованите лица – собственика на имота, съгласно чл. 124а, ал.5 от ЗУТ.

 

  1. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия, съгласно закона.

 

  • Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:53:33