Р Е Ш Е Н И Е №238 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

238

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин по КККР на земеделската територия на землище с. Драгор, общ. Пазарджик до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин по КККР на земеделската територия на землище с. Драгор, общ. Пазарджик до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище.

 Проектното трасе на кабелната линия ниско напрежение започва от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин по КККР на земеделската територия на землище с. Драгор, като се разполага в имот с идентификатор 23457.14.9 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост,  до достигане на имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище. Имотът с идентификатор 23457.5.680 е със смесено предназначение –  с НТП „За друг вид застрояване”, урбанизирана територия, частна собственост.

Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 77 м.  Предвидената засегната от сервитута площ по дължината на трасето на общински път – имот с идентификатор 23457.14.9, е 155 кв. м.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:44:09