Р Е Ш Е Н И Е №237 ОТНОСНО: Разрешение изработването на План-схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и като изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазардж

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

237

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработването на План-схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и като изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение   №195 от 29.10.2009 г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007 г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005 г., взето с Протокол № 8; Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20; Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 45 от 28.02.2013 г., взето с Протокол № 3; Заповед  № 232 от 15.05.1981 г. и Заповед № 67 от 30.03.1983 г. и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № 18-00-1381/05.10.2021 г. от „А1 България” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал.1, чл.64, ал.2 и чл.134, ал.1, т.2 във връзка с ал.2 т.8 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на План-схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 29.10.2009 г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007 г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005 г., взето с Протокол № 8; Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20; Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 45 от 28.02.2013 г., взето с Протокол № 3; Заповед № 232 от 15.05.1981 г. и Заповед № 67 от 30.03.1983 г.

Предвижда се електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ да бъде прокарана в районите, обхващащи територията между:

 

  • ул. „Цар Освободител”; ул. „Кочо Честименски”; ул. „Рила”; ул. „Ясен”; ул. „Мария Шутич”; ул. „Пловдивска”, ул. „Генерал Гурко”; ул. Екзарх Йосиф” и ул. „Константин Величков” по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Александър Стамболийски”; ул. „Акад. Стоян Аргиров”; ул. „Константин Величков” и ул. „Проф. Иван Батаклиев”, по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Константин Величков”; ул. Екзарх Йосиф”; бул. България”; ул. „Любен Боянов” и бул. „Христо Ботев”, по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Пловдивска”; ул. „Димчо Дебелянов”; бул. „Стефан Стамболов”, бул. „България”, по плана на гр. Пазарджик.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

Изтегли оригинала

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:41:48