Р Е Ш Е Н И Е №236 ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП – Изменение на ПР за УПИ V-За парк в кв. 13 по регулационния план на село Сарая.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

236

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП – Изменение на ПР за УПИ V-За парк в кв. 13 по регулационния план на село Сарая.

 

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПР ще се даде възможност за заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ.

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПР за общински имот – публична собственост, представляващ УПИ V-За парк в кв. 13 по действащия регулационен план на с.Сарая, с оглед обособяване на нов УПИ с отреждане за Църква за сметка на част от същия.

Новообразуваният УПИ IX-Църква се разполага в югоизточната част на УПИ V-За парк с лице към две улици: улица с о.т.от. 12-30 от изток и улица с о.т.о.т. 11-12 от юг.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Изтегли оригинала

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:39:45