Р Е Ш Е Н И Е №234 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ВС в поземлен имот с идентификатор 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

234

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ВС в поземлен имот с идентификатор 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №УТ-2247/18.06.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразява  предварително съгласие за преминаване през общински имот.

Предвижда се проектното трасе да започне от ВС в ПИ 53335.314.17 и продължи в границите на ПИ 53335.700.747 с  НТП: Път от републиканската пътна мрежа посока юг до строителните граници на с. Огняново.

Дължината на електропровода е 49 м.

За електропровода е определен сервитут от 1м от страната на имотите и 1м от към улицата, засегнатата площ е 98 кв.м, от които 5 кв. м общинска частна територия, а останалите 93 кв.м – държавна частна, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

   

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Изтегли оригинала 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:35:42