Р Е Ш Е Н И Е №232 ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с 55556.26.12, местност Маховица по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

232

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с 55556.26.12, местност Маховица по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ относно имот с идентификатор 55556.26.12, местност Маховица по КККР на земеделската територия на село Паталеница. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                    

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.26.12, местност Маховица по КККР на земеделската територия на село Паталеница, за включването му в границите на населеното място при условията на чл. 38 от ППЗОЗЗ. С плана за регулация се предвижда образуване на УПИ I-12 в кв. 126 по плана на село Паталеница с достъп от граничните му от изток и юг улици от регулацията на селото. С плана за застрояване да се предвиди свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Изтегли оригинала

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:25:33