Р Е Ш Е Н И Е №231 ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.2, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Пашовица по КККР на неурбанизираната територия на с. Ивайло.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

231

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.2, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Пашовица по КККР на неурбанизираната територия на с. Ивайло.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл.  124б, ал. 1  от ЗУТ,  във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ  и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.2 в местност Пашовица по КККР на с. Ивайло.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.2 в местност Пашовица по КККР на с. Ивайло.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Изтегли оригинала 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:23:37