Р Е Ш Е Н И Е №226 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.27.201 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

226

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.27.201 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.201, в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.201 в местност Татар Мезар по КККР на землище гр. Пазарджик, с оглед обособяване на дванадесет УПИ за имота, шест от тях с отреждане „За жилищно строителство” (ЖС), съответно: УПИ XIV-201, XV-201, XVI-201, XVII-201, XVIII-201, XIX-201, четири с отреждане „За ЖС, търговия и услуги“, съответно УПИ XІІІ-201, ХХ-201, ХХI-201,  ХХII-201, един УПИ XІІ-201 – За трафопост и УПИ XXIII-201, за транспортен достъп.

С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо и свързано в два имота застрояване, при показатели за смесена многофункционална устройствена зона П. застр. 70%, К. инт. 2, Мин. озел. 30%, съгласно предложението за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 Изтегли оригинала

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:58:35