Р Е Ш Е Н И Е №225 ОТНОСНО: ПУП-ПР за УПИ VI-Общ. в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

225

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР за УПИ VI-Общ. в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия  план на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за УПИ VI-Общ. в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ VI-Общ. в кв. 51 и улица с о.т. 152-150-11 по действащия план на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Изтегли оригинала

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:56:19