Р Е Ш Е Н И Е №223 ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

223

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 чрез запис на заповед с дата на падеж 30.05.2023 г.

 

Във връзка с обезпечение на авансово плащане по Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 със свое Решение №179/29.09.2016 г. ОбС – Пазарджик е упълномощил Кмета на Община Пазарджик да поеме задължение в размер на 117 713, 40 лв. (сто и седемнадесет хиляди, седемстотин и тринадесет лева и четиридесет стотинки) посредством подписване на Запис на заповед. Такъв бе подписан с дата 10.10.2016 г.

 Впоследствие, с решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, бе увеличена продължителността на операцията  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до 31.12.2021 година, както и общият ресурс по схемата с цел обезпечаване предоставянето на услугите за деца в общността. Със свое Решение № 221/27.11.2020 г. ОбС – Пазарджик упълномощи Кмета на Община Пазарджик да поеме задължение в размер на 117 713, 40 лв. (сто и седемнадесет хиляди, седемстотин и тринадесет лева и четиридесет стотинки) посредством подписване на Запис на заповед, в който падежната дата да бъде съобразена с новата крайна дата на приключване на Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 – 31.12.2021 г. + 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор, а именно: 30.05.2022 г. Такъв бе подписан с дата 04.12.2020 г.

С второ по ред решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ отново е увеличена продължителността на операцията  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до 31.12.2022 година. За целта предстои сключването на допълнително споразумение между Управляващия орган на програмата и Община Пазарджик – конкретен бенефициент по горепосочения проект и е необходимо Община Пазарджик да представи нов Запис на заповед, съгласно приложения от Управляващия орган образец, като падежната дата се съобрази с новата крайна дата на приключване на Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 – 31.12.2022 г. + 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

 Упълномощава Кмета на Общината да подпише нов Запис на заповед за полученото авансово плащане по Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 в размер на 117 713, 40 лв. (сто и седемнадесет хиляди, седемстотин и тринадесет лева и четиридесет стотинки) с фиксирана  дата на падеж: 30.05.2023 г. (тридесети май две хиляди двадесет и трета година), съобразно новата крайна дата на приключване на Проект „Център за социално включване и развитие” – ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01 – 31.12.2022 г. + 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Изтегли оригинала

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:42:16